Internet
bliżej wszystkich!

Promocja „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Podlaskie dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (Promocja SSPW WP dla OSE)


Celem Promocji jest udział i wsparcie SSPW WP w budowie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
W ramach Promocji Operator RSS Województwa Podlaskiego świadczyć będzie usługi:
a) VPN IP MPLS
b) Dzierżawa Ciemnych Włókien
c) Dzierżawa Kanalizacji Kablowej
d) Kolokacja
wyłącznie na potrzeby podłączenia szkół i placówek oświatowych do sieci OSE.
Zapewniamy transmisję danych 100 Mb/s do każdej szkoły, pomiędzy dowolnym węzłem SSPW WP, bezpośrednio do wojewódzkiego punktu wymiany ruchu z siecią OSE w cenie 120 zł netto/m-c. Gwarantujemy także zestawienie dostępu na portach 1 Gb/s lub 10 Gb/s w węźle OSE.
Na potrzeby szkół zlokalizowanych w dalszej odległości od węzłów SSPW WP udostępniamy w ramach Promocji SSPW WP dla OSE dzierżawę jednego ciemnego włókna w cenie 10 zł netto/km/m-c. Na krótszych odcinkach do 1200 m oferujemy dzierżawę kanalizacji kablowej w cenie 20 zł netto/km/m-c. Zakończenie światłowodu na porcie w ODF OI (wyłącznie w węzłach dystrybucyjnych) za 5 zł netto/m-c. Przewidzieliśmy także możliwość montażu przełącznicy 1U w węźle SSPW WP w cenie 30 zł netto/m-c.

Od dnia 24.03.2020 r. wprowadzono zmianę Regulaminu Promocji SSPW WP dla OSE dotyczącą wyłącznie sposobu naliczania opłaty jednorazowej za zestawienie dostępu do punktu wymiany ruchu w węźle OSE, na bardziej korzystny dla Klientów SSPW WP.

Szczegółowe założenia Promocji zostały określone w Regulaminie Promocji.
Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: Regulamin Promocja SSPW WP dla OSE oraz w siedzibie Operatora Infrastruktury SSPW WP:

Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

 

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.