Internet
bliżej wszystkich!

ZAKOŃCZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU

31 sierpnia 2015 r. firma Syntea S.A. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zakończyła realizację szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – woj. podlaskie”. 

Szkolenia były prowadzone w pobliżu miejsc zamieszkania beneficjentów w każdej gminie objętej projektem na terenie województwa podlaskiego. Uczestnikami szkoleń byli mieszkańcy powyżej 45 roku życia. Preferowane były osoby zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasta.

Głównym celem szkoleń było zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu obsługi komputera i Internetu mieszkańców woj. podlaskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Działania rekrutacyjne oraz promocyjne były wspierane przez Latarników Polski Cyfrowej, lokalne samorządy oraz instytucje kulturalne - Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Gminne Ośrodki Kultury, Ochotnicze Straże Pożarne.

W projekcie wzięło udział łącznie 1400 mieszkańców woj. podlaskiego. Grupy szkoleniowe liczyły średnio 10-12 osób.  Łącznie zrealizowano szkolenia dla 128 grup. Podczas szkoleń uczestnicy otrzymali materiały promocyjne w postaci kalendarza, notesu, długopisu, pendriva, torby ekologicznej oraz materiały dydaktyczne w postaci: skryptu oraz prezentacji.

W ramach projektu rozlosowano wśród uczestników 140 tabletów.

Szkolenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Podlasia. 

Zdjęcia ze szkoleń

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.