Internet
bliżej wszystkich!

II KONFERENCJA REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO „INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH!”
Łomża, 20 maja 2015 r.

 

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” mam zaszczyt zaprosić do udziału w drugiej z cyklu Konferencji Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego „Internet Bliżej Wszystkich!”, która odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. w Łomży, w Restauracji Amadeus, przy ul. Przykoszarowej 16.

Celem Konferencji jest m.in. podsumowanie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną w perspektywie finansowej 2007-2013, przedstawienie możliwości finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz tematyki opłat za zajęcie pasa drogowego. W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, samorządów oraz operatorzy sieci dostępowych.

9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW


10.00 – 10.10 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI


10.10 – 10.30 BLOK TEMATYCZNY – STAN POSTĘPU PRAC W PROJEKCIE


10.30 – 11.40

• Omówienie środków dostępnych na inwestycje infrastrukturalne
• Planowane projekty i zasady wydatkowania środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
• Rola samorządów w wydatkowaniu środków


11.40 – 12.00 PRZERWA KAWOWA


12.00 – 13.30 BLOK TEMATYCZNY – OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

• zestawienie opłat za zajęcie pasa drogowego w uchwałach podejmowanych przez JST w województwie podlaskim
• wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego na koszty utrzymania sieci szerokopasmowej
• Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz wsparcia inwestycji szerokopasmowych przez JST


13.30 OBIAD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15 maja 2015 r. na adres e-mail: olga.andrzejewska@tarraya.com lub telefonicznie: +48 61 882 43 57.

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.