Internet
bliżej wszystkich!

Nowa Oferta Ramowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodnie - województwo podlaskie.

25.09.2017 Sejmik Województwa Podlaskiego zatwierdził Umowę Ramową na potrzeby realizacji zadań Operatora Infrastruktury SSWP województwa podlaskiego. Oferta Ramowa otrzymała też pozytywną rekomendację Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Podlaski Operator poszerzył swoją ofertę usługową o usługę VPN IP MPLS odpowiadając tym na zapotrzebowanie rynku na realizację sieci WAN. Operatorzy Sieci Dostępowych z powodzeniem znajdą zastosowanie do swoich klientów biznesowych a także w realizacji usług do szkół w ramach OSE itp.  

Elastyczność oferty RSS w obszarze dostępności do infrastruktury światłowodowej poprawia wdrożona możliwość realizacji podłączeń liniowych w 770 istniejących  mufach (poza istniejącymi węzłami) oraz możliwość realizacji nowych złączy.

Nowe parametry zyskały, także usługi :

  • Kolokacja
  • Transmisja Danych Ethernet
  • Dostęp Do Sieci Internet

Uległ zmianie cennik Operatora Infrastruktury.

Informacje pod numerem 85 66 54 155 oraz sspw@wrotapodlasi.pl 

Umowa Ramowa

Cennik

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Usługa Kolokacji

Usługa Transmisji Danych Ethernet

Usługa Transmisji Danych Lambda

Usługa Dostęp do Sieci Internet 

Usługa VPN IP MPLS

 

 

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.