Internet
bliżej wszystkich!

PROMOCJA „KOLOKACJA SSPW Województwa Podlaskiego w projektach POPC”               

Celem promocji jest wsparcie  inwestycji w sieci szerokopasmowe realizowane w ramach projektów POPC 2014-2020  i równomiernego rozwoju internetu na terenie województwa podlaskiego. Klienci usługi „KOLOKACJA SSPW Województwa Podlaskiego w projektach POPC”  mogą skorzystać z promocyjnej ceny 30 PLN (netto)  dla U (U = 1 3/4 cala = 44,45 mm) na potrzeby instalacji własnych urządzeń w okresie trwałości projektu lub okresie 60 m-c. Kolokacja umożliwia dostęp do usług pasywnych i aktywnych sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW woj. podlaskiego w tym:
• Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien
• Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej
• Usług Transmisji Danych Ethernet
• Usług Transmisji Danych Lambda
• Usług Dostępu do Sieci Internet
Oferta obejmuje 130 węzłów dostępowych zlokalizowanych na terenie woj. podlaskiego – wykaz węzłów.  Większość z nich zlokalizowana jest  w pobliżu szkół, urzędów administracji publicznej itp.  
Przestrzeń kolokacyjna w węzłach wyposażona jest :
•  zespół wentylatorów dachowych,
•  układy grzewcze,
•  system sygnalizacji alarmu pożaru,
•  system sygnalizacji włamania,
•  gniazdo do przyłączenia agregatu prądotwórczego,
•  gwarantowane zasilanie DC 48V (wg Umowy Ramowej OI),
•  gwarantowane zasilanie AC 230V/50Hz (wg Umowy Ramowej OI),
Regulamin promocji dostępny pod adresem : regulamin promocji kolokacja oraz w siedzibie Operatora Infrastruktury :

Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
15-888 Białystok, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Zapraszamy do współpracy - kontakt: sspw@wrotapodlasia.pl    tel. 85 66 54 155.

Galeria zdjęć - urządzenia SSPW:

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.