Internet
bliżej wszystkich!

I KONFERENCJA PODLASKA REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA „Internet Bliżej Wszystkich!”


W związku z realizacją Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” zapraszamy na Konferencję Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego „Internet Bliżej Wszystkich!”, która odbędzie się 26 lutego 2015 roku o godz. 10:00 w Białymstoku, w Hotelu 3 Trio***, ul. Hurtowa 3.

Celem Konferencji jest przedstawienie stanu realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”, uwarunkowań prawnych inwestycji i zasad świadczenia usług hurtowego dostępu do wybudowanej infrastruktury przez przyszłego Operatora Infrastruktury. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele samorządów, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz operatorzy sieci dostępowych.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.20 Uroczyste Otwarcie Konferencji przez Marszałka Województwa Podlaskiego

10.20 – 10.30 Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

10.30 – 10.40 Wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

10.40 – 11.40 BLOK TEMATYCZNY – STAN POSTĘPU PRAC W PROJEKCIE

11.40 – 12.10 Przerwa kawowa

12.10 – 14.00 BLOK TEMATYCZNY – UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTU

• Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

• Działania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na rzecz wsparcia samorządów

• Oferta referencyjna dla operatorów infrastruktury

• Podatki i opłaty drogowe

14.00 – 14.30 PANEL DYSKUSYJNY

14.30 – 15.00 Obiad i zakończenie konferencji

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.