Internet
bliżej wszystkich!

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, które przekazali nam Państwo w celu

zawarcia i realizacji umowy ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Podlaskie

lub

zawarcia umowy o wyrażeniu zgody na udostępnienie Województwu Podlaskiemu części będącej w Państwa władaniu nieruchomości w celu posadowienia urządzeń telekomunikacyjnych w ramach przedsięwzięcia „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres email - iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zwartych umów,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższych celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
  • osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych w ramach świadczenia usług wsparcia do systemu oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom działającym w imieniu i z upoważnienia Województwa Podlaskiego na potrzeby wykonywania działalności w dziedzinie telekomunikacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania zawartych umów oraz w okresie archiwizacji wynikającej z przepisów prawa.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz  prawo żądania ich sprostowania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

Z poważaniem zespół SSPWWP.                                                                           sspw@wrotapodlasia.pl

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.