Internet
bliżej wszystkich!

Informacje

05.02.2016r. Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej do węzłów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej więcej..
27.01.2016r. Postępowania o zawarcie umowy koncesji z Operatorem Infrastruktury, któremu powierzona zostanie eksploatacja infrastruktury szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie więcej..
23.11.2015r. Podpisano umowę na dostawę i wdrożenie urządzeń warstwy aktywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej z Konsorcjum firm COMP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz  INFINITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
28.08.2015r. Zamówienie publiczne na dostawę i wdrożenie urządzeń warstwy aktywnej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski wschodniej – województwo podlaskie więcej..
12.11.2014r.  Podpisano umowę z firmą SYNTEA S.A. na usługę polegającą na realizacji działań szkoleniowych dla 1400 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
09.10.2014r. Podpisanie umowy z firmą TARRAYA S. A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 108/6 na kampanię informacyjno-promocyjną oraz dostawę materiałów promocyjnych związanych z Projektem.
05.08.2014r. Podpisano umowę ze Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie na zaprojektowanie  i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej na odcinku węzeł szkieletowy w Grajewie –punt styku z województwem warmińsko-mazurskim.
15.07.2014r. 

Podpisano umowę z Konsorcjum firm KT Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., Daewoo International Corporation, Biatel Telekomunikacja S.A. na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej na odcinku węzeł szkieletowy w Siemiatyczach – punt styku z województwem lubelskim.

30.07.2014r. Podlaskie liderem w budowie szerokopasmowego internetu. Spotkanie w Hajnówce dotyczące stanu realizacji projektu SSPW  więcej..
17.07.2014r. Realizacja komponentu szkoleniowego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie” więcej...
15.07.2014r. Przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim więcej...
27.06.2014r.

Wybór Operatora Infrastruktury w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej     – województwo podlaskie” - dialog konkurencyjny  więcej...

21.05.2014r. Budowa szerokopasmowego internetu w Sokółce. więcej...
30.04.2014r. Łomża. Startuje realizacja budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. więcej..
08.01.2014r. Wiceminister sprawdziła jak Podlasie buduje sieć regionalną. Budowa odcinka sieci Siemiatycze - Nurzec Stacja. więcej..
13.06.2013r.

Spotkanie dotyczące omówienia zasad aplikowania o środki unijne w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsieiorczości w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...

6-7.06.2013r.

XXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Gawrych Rudzie. Stan zaawansowania prac w projekcie SSPW.  więcej...

18.04.2013r. Zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...
11-29. 04.2013r.

Spotkania informacyjne z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych dotyczące realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...

21.03.2013r. Podpisanie umów na Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...
26.02.2013r. Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie" więcej...
19.11.2012r. Wybudowano pierwszy fragment infrastruktury pasywnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w województwie podlaskim" więcej...
31.10.2012r. Zamówienie publiczne - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie"  więcej...
24.10.2012r. Otwarcie ofert w przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...
16.08.2012r. Zamówienie publiczne - Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.  więcej...
13.04.2012r. Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury przy realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" więcej...
21.03.2012r. Zamówienie publiczne - Usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w związku z realizacją projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" więcej...
20.01.2012r. Zawarcie Porozumienia w zakresie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” na terenie województwa Podlaskiego, pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatami z terenu województwa podlaskiego.  więcej...
01.12.2011r. Spotkanie dyrektorów Departamentów Społeczeństwa Informacyjnego i osób z zespołów projektowych, realizujących projekt SSPW. więcej...
10.11.2011r. Decyzja notyfikująca pomoc publiczną dla 5 projektów „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim więcej...
25.10.2011r. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego ws. projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. więcej...
06.09.2011r. Materiały dotyczące zmienionego studium wykonalności projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...
 29.07.2011r.

Rozpoczął się proces notyfikacyjny sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej. więcej...

 15.04.2011r. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...
 06.04.2011r.

Konsultacje projektu SSPW. więcej...

 28.05.2010r. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie z operatorami telekomunikacyjnymi dotyczące realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. więcej...
 31.03.2010r. Na posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oficjalnie przekazano marszałkom Polski Wschodniej dokumentacje studium wykonalności. więcej...

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.