Internet
bliżej wszystkich!

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w 85%), środków krajowych budżetu państwa (w 10%) i budżetu województwa (w 5%).
Oś priorytetowa II - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
Okres realizacji: 2008r. - 2015r.

Cel projektu

zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa podlaskiego, aby:
1. wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku (brak inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, mimo że byłoby to efektywne z punktu widzenia szerszej perspektywy ekonomicznej, w szczególności ze względu na pozytywne efekty w dostępie do wiedzy i usług elektronicznych, co skutkuje brakiem oferty usług dostępu szerokopasmowego lub istnieniem wyłącznie oferty o nieodpowiednich warunkach, tj. istotnie gorszych niż na obszarach o efektywnej konkurencji)
2. zapewnić, by obszary, które operatorzy uważają za nieopłacalne dla budowy w rozsądnym okresie sieci NGA, korzystały ze znaczącego wpływu sieci NGA na gospodarkę i nie ucierpiały z powodu nowej przepaści cyfrowej w zakresie sieci NGA.

Zakres przedsięwzięcia

wybudowanie dwuwarstwowej sieci hierarchicznej, na którą złożą się:
- warstwa sieci szkieletowej (budowana w topologii pierścienia),
- warstwa sieci dystrybucyjnych (w topologii gwiazdy).
Projekt nie obejmuje budowy sieci dostępowych. Budowana infrastruktura obejmować będzie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych.

Projekt zakłada zarówno budowę nowych odcinków sieci, jak i wykorzystanie już istniejącej infrastruktury (dzierżawa włókien lub kanalizacji teletechnicznej w ramach prawa IRU) lub prawa drogi będącego w posiadaniu innych podmiotów.

Postęp projektu mierzony będzie wskaźnikami produktu, które w przypadku województwa podlaskim przyjmują wartości docelowe:

  • długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 1 852 [km],
  • liczba zainstalowanych węzłów szkieletowych oraz dystrybucyjnych – 181 [szt].

Przedmiotem projektu jest budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej, składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych obejmujących województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej to inwestycja o wartości 300 mln euro, której celem jest zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Infrastruktura wybudowana w ramach projektu będzie własnością województw Polski Wschodniej, a powstałe sieci będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących dostarczać usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom czy instytucjom. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas, z ich punktu widzenia, nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

Studium Wykonalności projektu SSPW

W dniu 31 marca 2010 r. na posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oficjalnie przekazano marszałkom województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego dokumentacje studium wykonalności.

W dniu 6 września 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało odbioru zmienionego studium wykonalności Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie.

Do pobrania dokumenty dotyczące województwa podlaskiego

- Studium Wykonalności
- załącznik 1  Klasyfikacja miejscowości województwa
- załącznik 2  Mapy przebiegów sieci itd.
- załącznik 3  Lista miejscowości, w których znajdują się węzły SSPW
- załącznik 4  Lista miejscowości nieobjętych zasięgiem SSPW
- załącznik 5  Tabele finansowo-ekonomiczne
- załącznik 6  Zalecenia oraz wymagania dla projektu technicznego sieci
- załącznik 7  Wzór umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
- załącznik 8  Instrukcja obliczania wskaźnika pokrycia

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej

- Decyzja KE 

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Społeczeństwa Informacyjnego:
e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl
tel. (+48) 85 6654 606

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.