Internet
bliżej wszystkich!

III Konferencja w Suwałkach - Podlaska Regionalna Sieć Szerokopasmowa

 

„Internet Bliżej Wszystkich!” – pod takim hasłem, 7 października 2015 r. odbyła się konferencja Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. Było to już trzecie, przedostatnie z cyklu czterech spotkań planowanych w ramach promocji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Ostatnie odbędzie się w Białowieży. Konferencję otworzyło uroczyste powitanie gości przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Panią Annę Naszkiewicz oraz przez Prezydenta Miasta Suwałki Pana Czesława Renkiewicza. Następnie wszystkim zgromadzonym gościom został zaprezentowany film promujący Projekt.

Pierwszy blok tematyczny dotyczący stanu realizacji projektu Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego rozpoczął swoim wystąpieniem Pan Grzegorz Stelmaszek - Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. Wszystkie prace zostały zakończone zgodnie z harmonogramem – 30. września 2015 r. Teraz sieć potrzebuje tylko operatora.

Drugi z trzech bloków tematycznych, o nazwie: Zasady wydatkowania środków z programu operacyjnego Polska Cyfrowa, rozpoczął swoją prezentacją Pan Stanisław Dąbek – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Mówił on o możliwościach wspierania rozwoju sieci „ostatniej mili” z funduszy europejskich – głównie z Program Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz o założeniach Narodowego Planu Szerokopasmowego. Szczegółowo o obszarach interwencji i białych oraz czarnych plamach na mapie województwa podlaskiego mówiła Pani Joanna Antczak – Naczelnik Wydziału Analiz Danych Departamentu Zarządzania Danymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Obszary interwencji w I naborze wniosków w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” ”. Jeszcze przed przerwą kawową rozgorzała dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania – o miejscach gdzie internet jest najpotrzebniejszy, o problemach dla operatorów i realnych działaniach potrzebnych do wdrożenia programu.

Ostatni z bloków tematycznych nosił nazwę „Zasady przyszłego operowania wybudowaną infrastrukturą SSPW” i odnosił się do bardzo realnych problemów i metod ich rozwiązywania, a także liczb dotyczących późniejszego wykorzystywania sieci. Jako pierwszy w tej części głos zabrał Pan Leszek Drozd – Naczelnik Wydziału Projektów Szerokopasmowych Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przedstawił on, na przykładzie Sieci w Województwie Lubelskim. Ostatnią prezentację wygłosił Pan Zbigniew Majewski – główny specjalista Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Skupiając się na konkretach, przedstawił warunki podłączenia do sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego, co było szczególnie istotne dla obecnych na sali operatorów telekomunikacyjnych. Ostatnią zaplanowaną częścią konferencji był panel dyskusyjny, który jednocześnie odpowiedział na wiele pytań, ale także wywołał wiele nowych. Następnie wszyscy uczestnicy, w tym głównie przedstawicieli urzędów oraz operatorów udali się na obiad, gdzie kontynuowano rozmowy na temat przyszłości projektu. 

Galeria zdjęć z konferencji

Prezentacje:

Pan Grzegorz Stelmaszek

Pan Stanisław Dąbek

Pani Joanna Antczak

Pan Leszek Drozd

Pan Zbigniew Majewski

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.