Internet
bliżej wszystkich!

Konferencja w Białymstoku - Podlaska Regionalna Sieć Szerokopasmowa

„Internet Bliżej Wszystkich!” – pod takim hasłem, 26 lutego 2015 r. odbyła się konferencja Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. Było to pierwsze z cyklu 4 spotkań planowanych w ramach promocji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

Konferencję otworzyło uroczyste powitanie gości przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Panią Annę Naszkiewicz oraz Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Pana Bogdana Dombrowskiego. Następnie rozpoczął się pierwszy blok tematyczny traktujący o postępie prac w projekcie.

O postępie budowy i projektowania Sieci mówiła Pani Agnieszka Aleksiejczuk - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. Omówione zostały działania we wszystkich 8 obszarach, w których zlokalizowane są węzły szkieletowe. Padło również kilka konkretnych słów na temat promocji projektu, której nieodłącznym elementem stały się m.in. szkolenia dla osób wykluczonych cyfrowo. Przed wystąpieniem Pani Agaty Tymoszuk – przedstawiciela firmy Syntea S.A. zaangażowanej w spotkania z osobami po 45 roku życia, zaprezentowano spot promujący szkolenia. Następnie Pani Agnieszka opowiedziała o tym, jak przebiegają szkolenia, jaki jest ich cel oraz jakie wynikają z nich korzyści.

O założeniach postępowania w związku z wyborem Operatora Infrastruktury opowiedział Kierownik Projektu SSPW Pan Grzegorz Stelmaszek. Rozwinął bardzo istotny temat z punktu widzenia rozwoju projektu – podatki i opłaty drogowe, który stał się punktem wyjścia do późniejszej dyskusji. Uzupełnieniem pierwszego bloku tematycznego konferencji było wystąpienie Pana Grzegorza Czwordona z Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pan Grzegorz omawiał działania na rzecz wsparcia samorządów będących beneficjentami środków europejskich przeznaczonych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej.

Po przerwie kawowej rozpoczął się drugi blok tematyczny poświęcony uwarunkowaniom realizacji projektu. Pan Piotr Kowalski z Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju mówił o założeniach wsparcia rozwoju szybkich sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Kolejny prelegent, Pan Leszek Drozd - Naczelnik Wydziału Projektów Szerokopasmowych Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, omawiał temat związany z zapewnieniem współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Uzupełnienie wszystkich prelekcji stanowiło ostatnie wystąpienie. Pan Maciej Bułkowski - Dyrektor Biura Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego podzielił się z gośćmi konferencji doświadczeniami we współpracy z Operatorem Infrastruktury, z którym współpracuje województwo warmińsko-mazurskie. Zaprezentował również Plan Cyfrowy 2015 dla Warmii i Mazur.

Elementem wieńczącym konferencję był panel dyskusyjny, który moderował Pan Grzegorz Stelmaszek. Gośćmi specjalnymi byli opratorzy sieci internetowych oraz przedstawiciele jednostek samorządowych województwa podlaskiego. Wywiązała się ciekawa dyskusja, która stała się punktem wyjścia do dalszych rozmów na temat przyszłości projektu. Konferencję, na którą przybyło 150 osób, głównie przedstawicieli urzędów oraz operatorów, zakończył uroczysty obiad.

Galeria zdjęć z konferencji

Prezentacje z konferencji:

Prezentacja - Agnieszka Aleksiejczuk
Prezentacja - Agata Tymoszuk
Prezentacja - Grzegorz Stelmaszek
Prezentacja - Grzegorz Czwordon
Prezentacja - Piotr Kowalski
Prezentacja - Leszek Drozd
Prezentacja - Maciej Bułkowski

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.